Overeenkomst referentieadres

Overeenkomst referentieadres

Kris Beyers zegt: ‘Ik waardeer het vertrouwen dat je in mij stelt en neem je rechten zeer ernstig op. Deze overeenkomst zal je duidelijk maken wat je wettelijke situatie is – en wat onze afspraken zijn – tijdens je begunstigde zijn van een referentieadres’.

Partij 1. De verstrekker van het referentieadres.

Naam: BEYERS

Voornaam: Kris

Geslacht: man

Geboortedatum: 31-03-1973

Geboorteplaats en –land: Brecht België

Nationaliteit: België

Rijksregisternummer: 73.03.31-213.23

Adres:

 • Zegepraalstraat 18
 • 2140 Antwerpen

kris.beyers2020@gmail.com

+32 476 68 50 00 – bereikbaar ma – vr: 9 – 21 uur.

Partij 2. De begunstigde van het referentieadres | De referentiepersoon van het gezin.

Naam: JANSSENS

Voornaam: Jan

Geslacht: man

Geboortedatum: 01-01-1980

Geboorteplaats en –land: Brussel België

Nationaliteit: België

Rijksregisternummer: 80.01.01-123.45

Huidige officiële adres° (indien ambtelijk geschrapt, niet invullen):

 • ………………..(straat & nummer)
 • ……………….(postcode & plaats)

° Je contactgegevens en documenten aangeduid met het graadteken (°) worden veilig bewaard en nooit aan een derde meegedeeld. Je persoonsgegevens – zoals je naam, geboortedatum en rijksregisternummer – en je documenten – zoals een kopie van je identiteitskaart -, die nodig zijn voor je aanvraag tot inschrijving op referentieadres, worden enkel meegedeeld aan de stad Antwerpen, dienst Burgerzaken.

Beide partijen komen overeen dat Kris Beyers het referentieadres van Jan Janssens aanvaardt met de volgende kenmerken en voorwaarden:

1. Het referentieadres luidt:

2140 Antwerpen, Zegepraalstraat 18.

2. Aanvraag en instandhouding van je referentieadres.

2.1. Kris Beyers verbindt zich ertoe je aanvraag tot inschrijving op referentieadres zorgvuldig in te dienen bij de dienst Burgerzaken van de stad Antwerpen, evenals het indienen te staven met overtuigingsstukken, alsóók je juridische belangen te behartigen tijdens het tot stand komen van je referentieadres en het in stand houden ervan.

2.2. Jan Janssens verbindt zich ertoe de door Kris Beyers gevraagde documenten en overtuigingsstukken hem te verstrekken voor het kunnen indienen van je aanvraag tot inschrijving op referentieadres. Die overtuigingsstukken kunnen zijn een kopie van je identiteitskaart° en eventuele andere documenten° die Kris Beyers vraagt.

2.3. Jan Janssens is ervan op de hoogte dat het toekennen van het referentieadres een beslissing is van de bevolkingsinspecteurs bij de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Bevolking en Identiteitskaarten, Directie Bevolking. Jan Janssens wordt in kennis gesteld van die beslissing.

2.4. Kris Beyers verbindt zich ertoe juridisch advies te geven aan Jan Janssens wanneer hij een probleem zou ondervinden ingevolge zijn referentieadres.

3. Doeleinde van het referentieadres.

Jan Janssens verbindt zich ertoe:

3.1. zijn referentieadres enkel en uitsluitend voor zichzelf te gebruiken als inschrijving in het bevolkingsregister, en in voorkomend geval voor zijn gezinsleden te gebruiken als inschrijving in het bevolkingsregister, mits Kris Beyers daartoe toestemming heeft verleend.

3.2. het referentieadres te gebruiken zonder zijn recht op er te wonen, te verblijven, voorwerpen te plaatsen of een persoon er naar toe te sturen.

3.3. zijn referentieadres niet te gebruiken voor het vestigen van een eenmanszaak, een maatschappelijke zetel en ook niet voor commerciële doeleinden.

3.4. zijn referentieadres niet te gebruiken om zich te onttrekken aan sociale, fiscale, contractuele en gerechtelijke verplichtingen. Ook niet voor sociale uitkeringsfraude, fiscale fraude, om schuldeisers te ontlopen of andere onwettige doeleinden.

3.5. enkel en uitsluitend briefwisseling bestemd voor zichzelf te laten toekomen op het referentieadres, en in voorkomend geval voor zijn gezinsleden, mits Kris Beyers daartoe toestemming heeft verleend.

4. Briefwisseling en administratieve documenten.

4.1. Kris Beyers verbindt zich ertoe om alle briefwisseling en administratieve documenten aan de bestemmeling Jan Janssens te bezorgen.

4.2. Jan Janssens verbindt zich ertoe geen pakjes of goederen te laten toekomen op het referentieadres, en ook geen geadresseerde reclame. Dus alleen officiële brieven van de overheid, het ziekenfonds, je werkgever en dergelijke afzenders. Jan Janssens zal dus behoedzaam zijn met aan wie hij het referentieadres geeft.

4.3. Jan Janssens verbindt zich ertoe zijn of haar briefwisseling niet te laten doorsturen door middel van de doorzend- of verhuisdienst van Bpost, omdat Bpost die dienst enkel aanbiedt indien de brievenbus enkel aan Jan Janssens toebehoort. Je deelt op je referentieadres een brievenbus met andere personen. Wanneer je de doorzend- of verhuisdienst neemt worden alle brieven gericht aan je familienaam doorgestuurd; dus ook die van andere personen met dezelfde familienaam als de jouwe.

5. Leveringsplan van je post en documenten.

Jan Janssens kiest voor zijn post ontvangen door middel van doorsturen naar:

een fysiek adres;
een postbus;
een pakjesautomaat;
een postkantoor of postpunt.

Prijs 8 tot 15 euro per maand.

Je kan je post ook digitaal ontvangen op je e-mailadres.
Prijs 5 euro per maand.


Jan Janssens kiest voor één van deze drie keuzes:

mijn brieven openen, inscannen en doorsturen naar mijn inbox op elke week;
mijn brieven niet openen en doorsturen op elke twee weken;
mijn brieven niet openen en doorsturen op elke week.

KEUZE 1.

Kris Beyers mag mijn brieven en documenten openen, zorgvuldig inscannen en die scans verzenden op elke donderdag (of elke vrijdag, zaterdag of zondag) naar mijn e-mailadres°
Extra kost 5 euro per maand.
……………….. @ ………………..

Wanneer ik een origineel poststuk wil ontvangen, vraag ik per mail aan Kris Beyers het doorsturen door middel van:

 • een PRIOR-zending naar een fysiek adres of postbus° van je keuze. Extra kost:
  • 2,5 euro per zending tot 50 gram (max. 2 genormaliseerde brieven naar je keuze doorsturen);
  • 3,75 euro per zending tot 100 gram (max. 6 brieven naar je keuze doorsturen);
  • 5 euro voor alle brieven doorsturen indien gewicht tot 350 g;
  • 7,20 euro voor alle brieven doorsturen indien gewicht +350 g – 1000 g;
  • + extra kost buiten België.

 • een Bpost-pakje met volgnummer naar:

Ik wil mijn origineel poststuk ontvangen op:

KEUZE 2.

Mijn post en documenten doorsturen naar een fysiek adres of postbus° door middel van een PRIOR-zending op elke donderdag van een even weeknummer (de ene week wel doorsturen op donderdag, de andere week niet doorsturen)
Extra kost 8 euro per maand binnen België indien zending tot 100 gram (ongeveer 6 brieven) + 1 euro indien gewicht tot 350 g + extra kost buiten België:

KEUZE 3.

Mijn post en documenten doorsturen naar een fysiek adres of postbus° door middel van een PRIOR-zending op elke donderdag.
Extra kost 15 euro per maand binnen België indien zending tot 100 gram (ongeveer 6 brieven) + 1 euro indien gewicht tot 350 g + extra kost buiten België:

KEUZE 4.

Alleen voor SCHIPPER en RONDTREKKER. Ik zeg Kris waarheen mijn post moet worden doorgestuurd met volgnummer. Al mijn post wordt tezamen doorgestuurd. Ik kan mijn post ontvangen op een fysiek adres of bij Bpost:

Extra kost 8 euro per zending.
Keuze 4 kan enkel op voorwaarde je koos voor keuze 1.

6. Bijzondere brieven.

6.1. Aangetekende brief. Wanneer een aangetekende brief toekomt op je referentieadres, laat de postbode een bericht van aanbieding achter. Kris Beyers bezorgt je dat bericht. Je kan met dit bericht je aangetekende brief zelf afhalen in Antwerpen stad. Kris Beyers kan je aangetekende brief ook aannemen als je hem een postvolmacht geeft en een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde).
Een postvolmacht is 3 jaren gratis voor particulieren.
Extra kost van 2 euro voor het aannemen of afhalen van de aangetekende brief, incl. onmiddellijk doorsturen.

6.2. Oproepbrief verkiezingen. Indien je stemgerechtigd bent, zal je moeten komen naar het stembureau in Antwerpen (opkomstplicht).
Je kan je oproepbrief afhalen op je referentieadres op verkiezingsdag tussen 8 en 10 uur. Afhalen enkel op vertoon van je identiteitskaart.
Geen extra kost voor afhalen oproepbrief.

6.3. Politie en gerecht. Wanneer de politie een oproepbriefje voor verhoor achterlaat op je referentieadres, zal het verhoor meestal plaatsvinden in Antwerpen.
Geen extra kost voor bezorgen oproepbriefje.

6.4. Deurwaarder, gerecht en notaris. Een akte van de notaris, of een kennisgeving, oproepbrief, dagvaarding, exploot, betekening vonnis/arrest en dergelijke andere documenten van een deurwaarder of het gerecht, kan de deurwaarder achtergelaten op je referentieadres. Kris Beyers stuurt je zo’n documenten door.
Geen extra kost.

6.5. Pensioen per postassignatie. Kris Beyers bezorgt je de assignatie. Je moet zelf het pensioen afhalen aan de loketten van het plaatselijke postkantoor in 2140 Antwerpen, Jaak De Braeckeleerstraat 15. Je beschikt over een periode van 30 dagen.
Geen extra kost voor bezorgen postassignatie.

6.6. Doodsbrief. Je wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het overlijdensbericht.
Geen extra kost voor bezorgen doodsbrief.

7. Geheimhouding van je briefwisseling en administratieve documenten.

7.1. Je briefwisseling kan allerlei gegevens van vertrouwelijke of privé-gerelateerde en zakelijke aard bevatten.

7.2. Kris Beyers verbindt zich ertoe het geheimhouden van de afzender en bestemmeling van de briefwisseling en documenten toebehorende aan Jan Janssens.

7.3. Kris Beyers verbindt zich ertoe de brieven en documenten toebehorende aan Jan Janssens niet te openen, tenzij Jan Janssens daartoe zijn ondubbelzinnige toestemming voor heeft gegeven door te kiezen voor keuze 1 bij kopje 5 ‘Kris Beyers mag mijn brieven en documenten openen’.

7.4. In geval Jan Janssens aan Kris Beyers toestemming heeft verleend tot het openen van zijn post, verbindt Kris Beyers zich ertoe het geheimhouden van de inhoud van de brieven en documenten.

7.5. Wanneer een brief aan Kris Beyers wordt toevertrouwd, kan het voorkomen Jan Janssens cruciale gegevens van financiële, medische, seksuele, religieuze, politieke en/of commerciële of bedrijfsmatige aard toevertrouwd aan Kris Beyers.

7.6. Kris Beyers beschermt je gegevens. Hij is ervan overtuigd dat het beschermen van je privé-gerelateerde en zakelijke gegevens van essentieel belang is voor het voortbestaan van zijn activiteiten.

7.7. Zijn geheimhoudingsverbintenis geldt ook voor bekende Vlamingen, personen met een hoge status en personen die een veiligheidsfunctie of een activiteit met een welbepaald risico uitoefenen.

7.8. Kris Beyers is ervan overtuigd dat het respecteren van het briefgeheim van essentieel belang is voor het voortbestaan van zijn activiteiten, zoals bepaalt in artikel 29 van de Belgische Grondwet ‘Het briefgeheim is onschendbaar’.

7.9. Kris Beyers heeft voor die geheimhouding gepaste technische en andere maatregelen en procedures voorzien om je brieven en documenten te beschermen en te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal, zoals een slotvaste brievenbus, een zorgvuldige behandeling en beveiligde bewaring van brieven en documenten toebehorende aan Jan Janssens.

7.10. In geval Jan Janssens aan Kris Beyers toestemming heeft verleend tot het openen van zijn post, verbindt Jan Janssens zich ertoe ten minste elke 3 maanden een adres mee te delen waarheen zijn geopende brieven naartoe kunnen worden doorgestuurd.

8. Geschil briefwisseling.

Hoewel Kris Beyers de brieven en administratieve documenten nauwgezet en zorgvuldig overmaakt aan Jan Janssens op het afgesproken tijdstip, aanvaardt Jan Janssens, ingeval van een geschil over de daadwerkelijke levering van zijn post, het resultaat van het opsporingsonderzoek door het post- of koeriersbedrijf als onweerlegbaar bewijs van verzending.

9. Bereikbaarheid van de begunstigde.

9.1. Jan Janssens verbindt zich ertoe antwoord te verschaffen aan Kris Beyers wanneer Kris Beyers contact opneemt met Jan Janssens. Jan Janssens zal Kris Beyers antwoord verschaffen binnen een redelijke termijn van 90 dagen nadat Kris Beyers contact opnam.

9.2. Daartoe is Jan Janssens bereikbaar op:

 • Adres°:
  • …………… (naam & voornaam)
  • …………… (straat & nummer)
  • …………… (postcode & plaats)

 • Gsm-nummer°: ………………..

 • E-mailadres°: ………………..

 • Ander°: ………………..

10. Ingangsdatum en duur overeenkomst.

10.1. Deze overeenkomst gaat in op dag de gemeente het referentieadres toekent.

10.2. De overeenkomst wordt beëindigd op 31 maart 2021, en wordt stilzwijgend verlengd per 1 april 2021 voor een duur van 1 jaar. De overeenkomst wordt op elke jaarlijkse vervaldag (1 april) stilzwijgend verlengd voor een duur van 1 jaar.

10.3. Jan Janssens mag pas gebruikmaken van zijn referentieadres wanneer de gemeente het officieel heeft aangepast op zijn identiteitskaart. Jan Janssens maakt daarvoor een afspraak met eender welk stadsloket van de stad Antwerpen.

11. Continuïteit van je referentieadres.

Bij ziekte of overlijden van Kris Beyers is voorzien het referentieadres kan worden verdergezet. In voorkomend geval zal Kris Beyers of diens gemachtigde persoon Jan Janssens er schriftelijk van in kennis stellen.

12. Je recht op een faire prijs.

De totaalprijs van je referentieadres is tussen 62 en 72 euro per maand, inclusief doorsturen post, exclusief doorsturen zware en/of buitenlandse post, en exclusief afhalen en doorsturen aangetekende brief.

De totale kost van je referentieadres bestaat uit 4 deelkosten:

 1. Maandbijdrage referentieadres 57 euro per maand;

 2. Postbehandeling tussen 5 en 15 euro per maand, afhankelijk van je gekozen plan;

 3. Aanbetaling postbehandeling van 50 euro. Dit is een voorschot op je eventuele kosten zware en/of buitenlandse postbehandeling, alsook een voorschot op je eventuele kosten afhalen en doorsturen aangetekende brief;

 4. Solvabiliteitswaarborg van 3 maandbijdragen + postbehandelingskost.

12.1. Maandbijdrage.
Jan Janssens betaalt 57 euro per maand voor het referentieadres.

12.2. Postbehandeling.
Jan Janssens betaalt een kost voor het doorsturen van zijn post. Die kost is één van deze drie kosten:

 • 5 euro per maand voor inscannen en e-mailen post op elke donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag;
 • 8 euro per maand voor doorsturen post op om de andere donderdag;
 • 15 euro per maand voor doorsturen post op elke donderdag.

12.3. Aanbetaling postbehandeling.
Jan Janssens betaalt hiervoor 50 euro. Dit is een voorschot op je eventuele kosten zware en/of buitenlandse postbehandeling, alsook een voorschot op je eventuele kosten afhalen en doorsturen aangetekende brief.

Wanneer je koos voor post inscannen (keuze 1) wordt de kost van het doorsturen van een origineel poststuk, verminderd van deze aanbetaling.

12.4. Solvabiliteitswaarborg.
Jan Janssens betaalt éénmalig een solvabiliteitswaarborg van 3 maandbijdragen + kost leveringsplan. Bijvoorbeeld Jan Janssens koos voor zijn post te ontvangen op zijn e-mailadres op elke donderdag (keuze 1.). De solvabiliteitswaarborg is dan 186 euro (3 x (57 euro + 5 euro)).

12.5. Je referentieadres kost, inclusief normale postbehandeling:

 • 62 euro per maand, incl. ingescande post elk weekend ontvangen per mail | Je koos keuze 1;
 • 65 euro per maand, incl. doorgestuurde post elke 2 weken ontvangen | Je koos keuze 2;
 • 72 euro per maand, incl. doorgestuurde post elke week ontvangen | Je koos keuze 3.

12.6. Bepaalde personen krijgen een korting van 10, 20, 30, 50, 65 of 100% op hun maandbijdrage als zij voldoen aan voorwaarden. Welke deze voorwaarden zijn, wordt niet meegedeeld, om te voorkomen sommige mensen ernaartoe werken. Als je in aanmerking komt voor een korting, wordt je dat gezegd.

12.7. Het bedrag van de maandbijdrage van een referentieadres is heel stabiel, zelfs zo goed als onveranderlijk en bijna nooit onderhevig aan prijswijzigingen, behoudens indexaanpassing. Toch kan Kris Beyers, zonder daarbij enige vergoeding of verklaring verschuldigd te zijn, de prijs aanpassen op grond van sociale, culturele, (geo-)politieke en economische factoren. Het gaat hier in de eerste plaats om het wijzigen van de korting die bepaalde personen krijgen op hun maandbijdrage. In voorkomend geval van een prijswijziging, zal de wijziging enkel gebeuren bij het hernieuwen van een overeenkomst op haar jaarlijkse vervaldag 1 april. Je wordt op de hoogte gebracht van een eventuele prijswijziging en dit op z’n minst drie maanden vooraf aan de wijziging.

12.8. Wanneer Jan Janssens een postvolmacht geeft aan Kris Beyers voor het afhalen van een aangetekende brief en onmiddellijk doorsturen, is de kost 2 euro per aangetekende brief, inclusief onmiddellijk doorsturen.

13. Tijdstip van betalen bijdrage referentieadres en van postbehandeling.

13.1. Jan Janssens zal een overzicht van zijn kosten ontvangen nadat zijn referentieadres is goedgekeurd door de overheid.

13.2. Jan Janssens verbindt zich ertoe zijn eerste maandbijdrage te betalen in de eerstvolgende volle maand van het inwerkingtreden van het referentieadres. Bijvoorbeeld, je referentieadres treedt in werking op 5 januari. Je betaalt voor januari niets. Voor februari betaal je op 1 februari per bankoverschrijving.

13.3. Jan Janssens verbindt zich ertoe zijn betaling uiterlijk en ten laatste op dag 10 van elke maand te laten toekomen op de bankrekening van Kris Beyers. Bijvoorbeeld voor het referentieadres voor de maand januari moet het geld op de rekening van Kris Beyers staan op 10 januari. Voor de maand februari op 10 februari enzovoort.

13.4. Bij niet-betalen ontvang je een betaalherinnering en wordt je schuld aangezuiverd met je solvabiliteitswaarborg. Na 3 opeenvolgende maanden niet-betalen, wordt deze overeenkomst op inactief gezet. Na 6 opeenvolgende maanden niet-betalen wordt deze overeenkomst beëindigd. Jan Janssens wordt dan ambtelijk geschrapt uit het bevolkingsregister. Jan Janssens heeft dan geen officieel adres. Na 5 jaren niet-betalen, wordt alle post van Jan Janssens vernietigd.

Aanbeveling. Mis geen enkele betaling en vraag je bank naar een doorlopende betalingsopdracht. Let erop voldoende geld op je bankrekening staat. Hou rekening met je geld vele dagen onderweg kan zijn tussen je bankrekening en die van Kris Beyers. Zet de betaaldatum van je doorlopende betalingsopdracht dus op dag 1 van iedere maand.

Kortom, alleen wie op tijd betaalt, heeft een zorgvuldige dienst.

14. Aanbetaling postbehandeling.

14.1. Aanzuiveren aanbetaling postbehandeling. Zodra je budget aanbetaling postbehandeling lager dan 10 euro is, ontvang je een betaaluitnodiging om je krediet aan te zuiveren met 40 euro.

14.2. Resterend krediet. Op je eenvoudige vraag krijg je je beschikbare krediet postbehandeling.

15. Indexering.

15.1. Je bijdrageprijs referentieadres wordt aangepast aan de kosten van het levensonderhoud op basis van het gezondheidsindexcijfer. Dat gebeurt met de volgende formule: basisbijdrageprijs x nieuw indexcijfer / indexcijfer maart 2019 (109,07)*

 • De basisbijdrageprijs is de bijdrageprijs die is bepaald in deze overeenkomst, zonder kosten doorsturen post en lasten.
 • Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de referentieadresovereenkomst.
 • Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand maart van het jaar waarin de referentieadresovereenkomst in werking is getreden.

* De gezondheidsindex bedroeg 109,07 in maart 2019 (2013 = 100).

15.2. Enkel en uitsluitend voor het indexeren van de bijdrageprijs van de referentieadresovereenkomst wordt de inwerkingtredingsdatum dus vastgesteld op 1 april van elk jaar. De eerste indexering is op 1 april 2021.

15.3. Nadat de bijdrageprijs is herzien, wordt de herziene bijdrageprijs de nieuwe basisbijdrageprijs. Het aanvangsindexcijfer zal dan ook dit zijn van de maand maart.

15.4. De kostprijs voor de postverwerking wordt op dezelfde wijze geïndexeerd.

16. Betaalmethode.

16.1. Je kan alleen betalen via overschrijving naar bankrekening van Kris Beyers:
IBAN: BE09 6511 3590 2157
BIC: KEYTBEBB

16.2. Je schrijft bij mededeling alleen de naam van de persoon met het referentieadres.

17. Stopzetten overeenkomst.

17.1. Zowel de verstrekker van het referentieadres Kris Beyers, als de begunstigde Jan Janssens, kunnen te allen tijde eenzijdig een einde stellen aan het referentieadres.

17.2. In voorkomend geval dient diegene die het referentieadres beëindigt, de andere partij en de gemeente van inschrijving hiervan schriftelijk in kennis te stellen (d.m.v. een ondertekende en gedateerde brief).

17.3. Kris Beyers behoudt zich het recht voor, zonder daarbij enige vergoeding of verklaring verschuldigd te zijn, geen overeenkomst aan te gaan, een bestaande overeenkomst te beëindigen, te schorsen dan wel te ontbinden in onder meer één van de volgende situaties:

 1. Jan Janssens niet op tijd betaalt;

 2. briefwisseling en administratieve documenten niet kunnen worden bezorgd aan Jan Janssens binnen een redelijke termijn van 3 maanden;

 3. Jan Janssens gebruik maakt van de doorzend- of verhuisdienst van Bpost;

 4. Jan Janssens niet antwoordt binnen een termijn van 90 dagen nadat Kris Beyers contact opneemt met Jan Janssens;

 5. Jan Janssens niet meer de voorwaarden vervult voor een inschrijving op referentieadres;

 6. Jan Janssens het referentieadres gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;

 7. Jan Janssens (een aanzet tot) een misdrijf of misdaad begaat jegens Kris Beyers;

 8. Kris Beyers geen controle heeft over onvoorziene gebeurtenissen die het uitvoeren van de overeenkomst referentieadres gedeeltelijk of volledig onmogelijk maken.

17.4. Kris Beyers zal Jan Janssens binnen een redelijke termijn informeren omtrent de opschorting of annulatie van de overeenkomst. De opschorting of annulatie kan onder geen beding aanleiding geven tot een schadevergoeding of terugbetaling aan Jan Janssens.

17.5. Teruggave solvabiliteitswaarborg en resterend krediet postbehandeling geschiedt binnen een termijn van 3 maanden nadat het referentieadres feitelijk werd doorgehaald bij de overheid. De partij die einde stelt aan het referentieadres, toont de feitelijke doorhaling aan met een officieel overtuigingsstuk van de Belgische Staat.

17.6. Jan Janssens is ervan op de hoogte dat bij diens niet voldoen aan de voorwaarden van een referentieadres de gemeente hem van ambtswege kan afvoeren wanneer zijn verblijfstoestand niet kan worden geregulariseerd.

18. Klachtenregeling.

18.1. Hoewel Kris Beyers nauwgezet en zorgvuldig zijn diensten aanbiedt, kan er toch iets mislopen. Kris Beyers is altijd bereid om de klacht van Jan Janssens in onderling overleg op te lossen.

18.2. Bij klachten dient Jan Janssens zich allereerst te wenden tot Kris Beyers.

18.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kris Beyers, nadat Jan Janssens de gebreken heeft geconstateerd.

18.4. Bij Kris Beyers ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kris Beyers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Jan Janssens een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18.5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een rechtszaak.

19. Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie.

19.1. Het referentieadres is in België ingevoerd in 1992* als een ‘reëel adres waarheen post en administratieve documenten gestuurd kunnen worden, met het oog op de bezorging ervan aan de geadresseerde’. Dit systeem werd gepreciseerd in 1997**, door wijzigingen aan te brengen aan de wetgeving*** en regelgeving**** over het houden van bevolkingsregisters. Sinds 1997 is de inschrijving op referentieadres bij het OCMW mogelijk voor daklozen.

* KB 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, BS, 15 augustus 1992.

** Wet van 24 januari 1997 houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters van de personen die in België geen verblijfplaats hebben, BS 6 maart 1997; KB 25 april 1997 tot invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij het OCMW te bekomen, BS 6 maart 1997; Omz. 2 april 1997 met nieuwe bepalingen betreffende de inschrijving als referentieadres in de bevolkingsregisters. – Wijzigingen van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, BS 7 juni 1997.; Parlementaire stukken.

*** Wet van 19 juli 1991 betreffende [de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten] en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 3 september 1991.

**** KB 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, BS 15 augustus 1992.

19.2. Het niet afdwingen van de strikte naleving van elke bepaling van deze overeenkomst door Kris Beyers, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht.

19.3. Deze overeenkomst zal geregeld worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig de Belgische wetten. Enkel de rechtbanken van Antwerpen en Brussel zullen bevoegd zijn in geval van een geschil.

20. Update van deze overeenkomst.

Kris Beyers mag deze overeenkomst op eender welk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving updaten, bv. om te beantwoorden aan de wettelijke voorschriften. De overeenkomst op het tijdstip van ingangsdatum van deze overeenkomst, is de enige geldige.
Stand op 26 juni 2020.

21. Opmerkingen.

Gezinsleden van de referentiepersoon van het gezin. Het volgende gezinslid wordt ook ingeschreven op het referentieadres: Naam, voornaam en rijksregisternummer.

Opgemaakt in twee exemplaren in Antwerpen op ………………..

Beide partijen handtekenen voor akkoord met deze overeenkomst.

Kris Beyers.

De verstrekker van het referentieadres.


Jan Janssens.

………………..

De begunstigde van het referentieadres.